Laporan Bank Dunia terkini adalah berita baik untuk BN – bukan berita buruk

Sebaran :

Saya merujuk kepada artikel yang bertajuk “Laporan Berita Bank Dunia terbaru yang buruk untuk BN” di mana ditulis oleh pembaca “The Malaysian Insight” iaitu Athena Athena.

Walaupun saya menghormati keputusan The Malaysian Insight untuk membolehkan pembacanya menyuarakan pendapat mereka tetapi saya percaya penelitian yang lebih baik dan pengawasan harus diambil untuk mengelakkan propaganda bermotifkan politik yang jelas daripada diterbitkan.

Dari ayat pertama, artikel itu sudah salah. Pautan kepada artikel laporan Bank Dunia yang diberikan dalam ayat tersebut jelas menyatakan tidak ada yang negatif tentang Malaysia.
(http://www.worldbank.org/en/region/eap/publication/east-asia-pacific-economic-update)

Sebenarnya, nama Malaysia hanya disebut sekali sahaja dalam pautan tersebut iaitu:
“Thailand dan Malaysia dijangka berkembang pesat daripada yang dijangkakan, berikutan eksport yang lebih kukuh, termasuk pelancongan dan peningkatan pelaburan di kedua-dua negara.”

Bagaimanakah ayat di atas dianggap sebagai “berita buruk untuk BN” adalah misteri besar.

Artikel itu kemudian menyebut bahawa Bank Dunia berkata pertumbuhan Malaysia akan perlahan hingga 5% pada tahun 2018 dan 4.8% pada tahun 2019.

Bagi negara seperti Malayisa yang dikategorikan sebagai berpendapatan menengah ke atas, pertumbuhan 4.8% dan 5% dianggap sangat baik.

Ambil contoh Singapura, Kementerian Perdagangan dan Industrinya sendiri meramalkan ekonomi mereka berkembang antara 2% hingga 4% sehingga tahun 2020 manakala Bank Pembangunan Asia meramalkan Singapura ekonomi berkembang sebanyak 2.7% untuk tahun 2018.

Hanya minggu lalu Bank Dunia mengadakan taklimat media di mana diumumkan bahawa mereka telah menaikkan ramalan pertumbuhan Malaysia buat kali kedua tahun ini.
(https://www.themalaysianinsight.com/s/17140/)

Pada akhir tahun lepas, Bank Dunia telah meramalkan bahawa Malaysia akan berkembang pada hanya 4.3% untuk 2017. Mereka kemudiannya menaikkan ini kepada 4.9% pada bulan Jun dan kemudian meningkatkannya kepada 5.2% minggu lepas.

Dalam taklimat media itu, ahli ekonomi terkemuka di Dunia Bank Richard Record telah banyak memuji ekonomi Malaysia dan membuat kesimpulan: “Melangkah ke hadapan, prospek kekal positif kerana ekonomi Malaysia terus mengalami pertumbuhan yang luas di pelbagai sektor. Permintaan dalam negeri dijangka kekal sebagai pertumbuhan utama, disokong oleh pertumbuhan yang kukuh dalam perbelanjaan sektor swasta. ”

Ini adalah sebab yang munasabah untuk mengharapkan Bank Dunia untuk meningkatkan unjuran KDNK Malaysia untuk 2018 dan 2019 dalam masa terdekat – memandangkan peningkatan dua kali ganda Malaysia tahun ini serta pertumbuhan kukuh yang Malaysia alami pada masa ini.

Lebih teruk lagi pengarang “Athena Athena” mengulas bahawa “tidak seperti jirannya di Asia, Malaysia masih belum memasuki sama ada G20 atau kelab KDNK trilion dolar (sasaran terbaru Barisan Nasional ialah trilion ringgit).”

Ini menunjukkan bahawa “Athena Athena” mempunyai pemahaman yang sangat cetek tentang bagaimana KDNK diunjurkan.

Semakin besar populasi sesebuah negara, semakin besar jumlah KDNK negara.

Memang benar, Indonesia, dengan penduduknya 261 juta – hampir 8 1/2 kali lebih besar daripada Malaysia – mempunyai KDNK hampir USD1 trilion.

Walaupun Thailand mempunyai penduduk yang lebih daripada dua kali ganda dari Malaysia, KDNK Thailand masih jauh dari trilion dolar lagi dan berada pada AS $ 407 bilion pada 2016 berbanding US $ 296 bilion untuk Malaysia.

Sebagai perbandingan, KDNK Singapura pada 2016 adalah US $ 297 bilion – masih jauh dari satu trilion.

Satu langkah yang lebih baik untuk membandingkan Malaysia dengan jiran kita adalah dengan menggunakan KDNK per kapita bukan hanya jumlah KDNK. Menggunakan metrik ini akan menunjukkan bahawa KDNK per kapita Malaysia masih jauh di hadapan Thailand dan Indonesia.

KDNK Malaysia dalam terma dolar AS telah terjejas oleh kadar pertukaran yang lemah tetapi mengurangkan kesan kadar pertukaran yang naik dan turun, KDNK Malaysia menggunakan istilah Parity Power Purchase (PPP) yang lebih banyak digunakan telah menunjukkan pertumbuhan yang sangat baik sejak tahun 2009.

Motif “Athena Athena” untuk “artiekl” beliau adalah sebagai propaganda yang mengelirukan juga oleh fakta yang tidak betul apabila dia menulis bahawa “Kadar pengangguran belia Malaysia telah melonjak hingga 12.1%” dan kemudian memberikan pautan ke halaman statistik Pertubuhan Bangsa-bangsa Bersatu.

Sekiranya pembaca klik pada pautan yang disediakan olehnya, mereka akan melihat bahawa purata global untuk pengangguran remaja adalah 13.56% – menunjukkan bahawa Malaysia berada di bawah purata global bagi penggangguran.

Walaupun kerajaan meneruskan langkah-langkah untuk menyelesaikannya, pengangguran belia pastinya bukan masalah yang unik kepada Malaysia dan bukan isu baru – yang wujud sejak zaman Tun Mahathir lagi.

Malah, link yang sama yang diberikan olehnya akan menunjukkan bahawa purata kadar pengangguran belia untuk negara-negara OECD adalah 14%, untuk semua negara yang diklasifikasikan sebagai Pendapatan Tinggi adalah 15.2% manakala untuk keseluruhan kawasan Euro ialah 23.6%.

“Athena Athena” merupakan alat propaganda pembangkang apabila dia menyatakan bahawa “PM Najib terkenal kerana memalsukan data ekonomi dalam ucapannya” dan memberikan pautan kepada artikel yang ditulis oleh bekas Menteri Besar PKR Selangor.

Sekiranya anda mengklik pada pautan yang diberikan olehnya dan membacanya, anda akan mendapati bahawa artikel itu tidak mengatakan apa-apa mengenai PM Najib “memalsukan data” tetapi hanya analisis statistik tertentu yang Najib juga tidak memetik dalam ucapannya.

Mari kita memberi tumpuan kepada prestasi sebenar kerajaan Barisan Nasional yang diketuai oleh PM Najib.

Sejak tahun 2009, ekonomi Malaysia telah keluar dari Kemelesetan Besar Global pada tahun 2008 – yang paling teruk sejak kemelesetan tahun 1930 -an dan kejatuhan 70% dalam harga eksport komoditi utama kita dan terus berkembang sementara mengekalkan kadar pengangguran yang rendah.

Dalam 48 tahun dari tahun 1963 hingga 2011, pertumbuhan ekonomi tahunan Malaysia telah melebihi Singapura hanya 5 kali manakala Singapura mengalahkan kita sebanyak 43 kali.

Tetapi sejak tahun 2011, kita telah mengatasi Singapura selama 6 tahun berturut-turut – dan sebagai ramalan Bank Dunia akan terus mengungguli sekurang-kurangnya dua tahun akan datang pada 2018 dan 2019.

5 kali selama 48 tahun berbanding 6 daripada 6 tahun (setakat ini). Anda lakukanlah perkiraannya. Keputusan (fakta) tidak berbohong.

Ini tidak berlaku secara tidak sengaja tetapi adalah hasil daripada dasar yang betul dan transformasi ekonomi yang sukar tetapi perlu dilaksanakan dan membetulkan banyak kesilapan dasar masa lalu oleh kerajaan Mahathir.

Tanpa memberi kesan kepada kebebasan akhbar, saya mendesak “The Malaysian Insight” menjadi lebih kritikal terhadap surat-surat dari pembaca pada masa akan datang untuk menghalang portal anda yang semakin berkembang daripada digunakan sebagai platform untuk “berita palsu” atau propaganda terang-terangan mengelirukan.

Semua rakyat Malaysia harus membaca laporan Bank Dunia secara keseluruhannya untuk membuat kesimpulan mereka sendiri sama ada laporan Bank Dunia adalah berita baik atau berita buruk bagi Barisan Nasional.
(pautan ke: https://openknowledge.worldbank.org/bitstream/handle/10986/28396/9781464812095.pdf?sequence=2&isAllowed=y ”

Ini berita gembira dengan pujian yang hebat dari Bank Dunia untuk ekonomi kita, pembaharuan dasar dan prospek masa depan kita.

Eric See-To,
Timbalan Pengarah,
Komunikasi Struktur Barisan Nasional

“Latest World Bank report is good news for BN – not bad news”

I refer to your recent article titled “Latest World Bank report bad news for BN” where the author was cited as “Athena Athena is a reader of The Malaysian Insight”.

While I respect the decision of The Malaysian Insight to allow your readers to voice their opinion but I believe greater care and scrutiny should be taken to avoid obvious misleading politically-motivated propaganda to be published.

From the very first sentence, the article is already wrong. The link to the World Bank report given in this sentence goes to an article that says nothing negative about Malaysia.
( http://www.worldbank.org/en/region/eap/publication/east-asia-pacific-economic-update )

In fact, the only mention of Malaysia in that link was:
“Thailand and Malaysia are expected to grow more rapidly than expected, due to the stronger exports, including tourism, for the former, and increased investment in the latter.”

How is the above considered as “bad news for BN” is a big mystery.

The article then mentions that the World Bank says Malaysia’s growth will slow to 5% in 2018 and 4.8% in 2019.

For upper-middle income countries which Malaysia is categorized as, 4.8% and 5% growth is considered very decent.

Take Singapore for instance, Singapre’s own Ministry of Trade and Industry forecast their economy to grow only between 2% to 4% until the year 2020 while the Asian Development Bank had forecast Singapore to grow at 2.7% for 2018.

It was only last week that the World Bank held a media briefing where it was announced that they have upgraded Malaysia’s growth forecast for the second time this year.
( https://www.themalaysianinsight.com/s/17140/ )

At the end of last year, the World Bank had earlier forecast Malaysia to grow at only 4.3% for 2017. They then raised this to 4.9% in June and then further raised it to 5.2% last week.

In that media briefing,World Bank Group lead economist Richard Record had much praise for Malaysia’s economy and concluded: “Moving forward, the outlook remains positive as the Malaysian economy continues to experience broad-based growth across a range of diversified sectors. Domestic demand is expected to remain the primary anchor of growth, underpinned by robust growth in private-sector expenditure.”

This it is reasonable to expect the World Bank to also raise our GDP forecast for 2018 and 2019 in the near future- given their double upgrades of us this year as well as the robust growth we are experiencing at the moment.

Even more damning is author “Athena Athena” comment that “unlike its Asian neighbours, Malaysia still has not entered either the G20 or the trillion-dollar GDP club (Barisan Nasional’s latest target is a trillion ringgit).”

This shows that “Athena Athena” has very shallow understanding of how GDP works.

The larger the population of a country, the bigger the total GDP of the country.

It is true that Indonesia, with its population of 261 million- almost 8 1/2 times bigger than Malaysia – has a GDP close to USD1 trillion.

Although Thailand has a population that is more than double of Malaysia, Thailand’s GDP is nowhere near a trillion-dollar yet and was at US$407 billion in 2016 compared to US$296 billion for Malaysia.

As a comparison, Singapore’s GDP in 2016 was US$297 billion – still far away from one trillion.

A better measure to compare Malaysia with our neighbours would be to use GDP per capita instead of just total GDP. Using this metric will show that Malaysia’s GDP per capita is still far ahead of both Thailand and Indonesia.

Malaysia’s GDP in US Dollar terms had been impacted by the weaker exchange rate but stripping out the effects of exchange rates which rises and falls, Malaysia’s GDP using the more widely-used Purchasing Power Parity (PPP) terms have shown very good growth since 2009.

“Athena Athena”‘s motive for “her” letter as misleading propaganda is also betrayed by the fact that she wrote that “Malaysian youth unemployment rate has skyrocketed to 12.1%” and then gave a link to the United Nations statistic page.

Should a reader click on the link provided by her, they will notice that the global average for youth unemployment is 13.56% – showing that Malaysia is below the global average.

While the government continues with measures to solve this, youth unemployment is certainly not a problem unique to Malaysia and neither is it a new issue – having existed since Tun Mahathir’s era.

In fact, the same link given by her will show that the average youth unemployment rate for the OECD countries is 14%, for all countries classified as High Income is 15.2% while for the entire Euro area is 23.6%.

That “Athena Athena” is nothing more than opposition propaganda is when she stated that “PM Najib is notorious for falsifying economic data in his speeches” and gave a link to an article written by the ex-Aide of the former PKR Selangor Menteri Besar.

Should you click on the link she gave and read it, you will find that the article says nothing about PM Najib “falsifying data” but is merely an analysis of certain statistics that Najib did not also quote in his speeches.

Let’s focus on the real performance of the Barisan Nasional government led by PM Najib.

Since 2009, the Malaysian economy has shrugged off the Great Global Recession of 2008 – the worst since the depression of the 1930s – and a 70% fall in the price of our major commodity exports and continued to grow while maintaining low jobless rates.

In the 48 years from 1963 to 2011, Malaysia’s yearly economic growth have exceeded Singapore only 5 times while Singapore beat us 43 times.

But since the year 2011, we have outperformed Singapore for 6 years straight – and as the World Bank forecasts will continue to outperform for at least the next two years in 2018 and 2019.

5 times for 48 years versus 6 years out of 6 (so far). You do the maths. Results do not lie.

This does not happen by accident but is a result of proper policies and tough but necessary transformation of the economy and correcting many of the past policy mistakes by the Mahathir government.

Without impacting on the freedom of the press, I urge “The Malaysian Insight” team to be more critical of such letters from readers in future to prevent your growing portal from being used as a platform for “fake news” or blatantly misleading propaganda.

All Malaysians should read the new World Bank report in its entirety to draw their own conclusions about whether the World Bank’s report is good news or bad news for Barisan Nasional.
( link to: https://openknowledge.worldbank.org/bitstream/handle/10986/28396/9781464812095.pdf?sequence=2&isAllowed=y ”

It is good news with much praise from the World Bank for our economy,, our policy reforms and our future prospects.

Eric See-To,
Deputy Director,
Barisan Nasional Strategic Communications


Sebaran :

Leave a Reply